Skip to content

网盾文档镜像

地址说明
Gitee 源码https://gitee.com/xuxiaowei-com-cn/gateway-shielddocs 分支
GitHub 源码https://github.com/xuxiaowei-com-cn/gateway-shielddocs 分支
docker hubhttps://hub.docker.com/r/xuxiaoweicomcn/gateway-shield-docs
构建镜像流水线https://gitlab.xuxiaowei.com.cn/xuxiaowei-com-cn/gateway-shield/-/pipelines?ref=docsdocs 分支
镜像部署网站https://gateway-shield.xuxiaowei.com.cn

镜像列表

镜像说明
xuxiaoweicomcn/gateway-shield-docs:0.0.1-SNAPSHOT最新版,每次发布会强制覆盖
xuxiaoweicomcn/gateway-shield-docs:0.0.1-SNAPSHOT-xxxxxx历史版本,xxxxxx 代表构建时的流水线编号